OSM Nowy Sącz
OSM Facebook OSM szukaj na stronie

Szukaj

OSM Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO – zobowiązani jesteśmy poinformować, że posiadamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz NIP:7340011549 REGON:000791792 Możesz skontaktować się z administratorem poprzez Specjalistę do spraw ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: a.dziedzic@osmnowysacz.pl lub telefonicznie pod nr: +48 (18) 521 33 30
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania ciążących na Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej obowiązków prawnych, np.:
   a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
   b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
  • dochodzenia roszczeń,
  • archiwizacja,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub dostawców administratora , którymi są zapewnieniu Państwu optymalnej oferty sprzedażowej produktów administratora lub dostawców administratora ( na podstawie art.6 ust1 lit. f RODO).
 3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska będzie korzystać:
  • przez czas udzielonej zgody (art. 6 ust1 lit. a RODO);
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny);
  • przez czas, w którym przepisy nakazują Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przechowywać dane np. podatkowe (podstawa prawna: art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) lub przez czas, w którym Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes firmy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska);
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej);
  • marketingu własnych produktów– przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej);
  • na potrzeby wewnętrzne Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej obejmuje to w szczególności raportowanie, statystyki, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej);
  • realizacji szkoleń i certyfikacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej:
   a) obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
   b) podwykonawcom wspierającym Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w zakresie wykonania umowy,
   c) podmiotom świadczącym dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej usługi doradcze, szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
   d) osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   a) podmiotom współpracującym przy organizacji szkoleń,
   b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz,
   d) podmiotom współpracującym z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
   e) podmiotom kontrolującym jakość świadczonych usług,
   f) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,
 5. Ma Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, sprostowania (poprawienia swoich danych),
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do przenoszenia danych,
  e) prawo wniesienia sprzeciwu,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie podejmowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
  a) zawarcia umów z Administratorem danych osobowych – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych, tj. kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. dla celów podatkowych lub w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych). W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.